My Vrissa
  • Βρίσα Λέσβου, ΕΛΛΑΔΑ
  • +(30) 22510 24074
  • Δευ-Παρ:  9:00πμ-2:00μμ   Σαβ-Κυρ: καλέστε στο κιν: 6977310795

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες “κόκκινων” κτιρίων 15-1-18

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες “κόκκινων” κτιρίων ότι με την παραλαβή του σχετικού ΠΑΕΕΚ , παράλληλα με τη διαδικασία χορήγησης επιδότησης κατεδάφισης και ανεξάρτητα από αυτήν, μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για τον καθορισμό της Στεγαστικής Συνδρομής για την ανακατασκευή.

 

Διαβάστε το ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ εδω  ΚΥΑ 2 ΣΕΙΣΜΟΣ ΒΡΙΣΑΣ

Στο ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ αναφέρονται τα παρακάτω σχετικά:

“Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Σ.Σ.)
Ι. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
I.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
α) Η αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Ανα-
κατασκευή, υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία,
εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής
του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρρο-
που Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Εκθέσεως Αυτοψίας με το
οποίο το κτίριο κρίνεται κατεδαφιστέο (όπως αυτό ορί-
ζεται στην αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.7.2017 (Β΄2584)
κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής
συνδρομής).
β) Οι αιτήσεις για Χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ. και Γ΄ δό-
σης Σ.Σ. Ανακατασκευής υποβάλλονται, στην αρμόδια
Υπηρεσία, εντός προθεσμίας επτά (7) ετών από την έκδο-
ση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή,
στην περίπτωση που η Σ.Σ. αποτελείται από δάνειο και
κρατική αρωγή ή αντίστοιχα έξι (6) ετών στην περίπτω-
ση που η Σ.Σ. αποτελείται μόνο από δωρεάν κρατική
αρωγή επειδή αποδεδειγμένα δεν χορηγείται δάνειο από
Πιστωτικό Ίδρυμα.
Επισημαίνεται ότι για κτίρια που ανήκουν σε επιχει-
ρήσεις (κτίρια που ιδιοκτησιακά ανήκουν ή σε φυσικά
πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα
σε αυτά ή σε εταιρείες) ισχύουν και όσα αναφέρονται στο
κεφάλαιο B. «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/-ες δεν προσκο-
μίσουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται παρακάτω, οι
αιτήσεις θα τίθενται στο Αρχείο με απόφαση του/της
Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας Υπηρεσίας.
I.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ
Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ για ανακατασκευή χωρί-
ζεται σε τέσσερα στάδια:
1ο στάδιο:
Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή
Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια του πληγέντος κτιρίου πρέπει να
υποβάλλει, στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για Βεβαίω-
ση Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή, συνοδευόμενη
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου
Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Έκθεση αυτοψίας σεισμόπληκτου
κτιρίου δομημένου από Ευτελή Υλικά, που εκδόθηκε από
την αρμόδια Υπηρεσία, με το οποίο το κτίριο κρίθηκε
κατεδαφιστέο.
Στην περίπτωση που στο Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επι-
κίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.), δεν είναι
ακριβής ο προσδιορισμός των διαστάσεων, ή της χρήσης
κ.λπ. (λόγω των ειδικών συνθηκών κατά τη διενέργεια
της αυτοψίας) δύναται η αρμόδια Υπηρεσία να ζητήσει
επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
i) Παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης
του κτιρίου (π.χ. φωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες, αε-
ροφωτογραφίες για τη διαπίστωση της κατάστασης του
κτιρίου πριν το σεισμό).
ii) Παραστατικά διαπίστωσης του εμβαδού και της
χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια, τίτλοι ιδιοκτησίας,
στοιχεία κτηματολογίου, αποδείξεις Ο.Κ.Ω., δήλωση πε-
ριουσιολογίου (Ε9) ΔΟΥ κ.λπ.).
iii) Στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο
(π.χ. αποδείξεις Ο.Κ.Ω., Δημοτικών τελών, Κοινοτικών
τελών, έντυπα Ε1 και Ε2 ΔΟΥ, κ.λπ.).
Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ως αρμόδια Υπηρεσία, διατηρεί το δικαί-
ωμα, μετά την κατεδάφιση του κτιρίου, να τροποποιήσει
αυτοδίκαια το Π.Α.Ε.Ε.Κ. ως προς τις διαστάσεις του, μετά
τον ακριβή προσδιορισμό τους από το ίχνος του κτιρίου.
2. Τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (εις διπλούν στην
περίπτωση που δεν έχουν ήδη κατατεθεί) με το τοπο-
γραφικό διάγραμμα που τους συνοδεύει.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμό-
διο Υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό φύλλο από το
αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν με
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), με το παρακάτω
κείμενο:
α) Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρατική
αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο κτίριο λόγω των βλα-
βών που υπέστη από το σεισμό της ………………….. και
βρίσκεται επί της οδού …………….… στην Τοπική/Δη-
μοτική Κοινότητα ……………. της Δημοτικής Ενότητας
………… του Δήμου ………………… Περιφερειακής
Ενότητας……………………………………
β) Δεν έχω πάρει / Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί δωρεάν
κρατική αρωγή για άλλο κτίριο ιδιοκτησίας μου εξαιτίας
του σεισμού της …………………………………………
…………………………………..

(Σε περίπτωση που έχει ληφθεί (ή έχει αιτηθεί) δωρεάν
κρατική αρωγή για άλλο κτίριο αναφέρονται τα στοιχεία
του ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον
δωρεάν κρατικής αρωγής).
γ) Επιθυμώ η δωρεάν κρατική αρωγή που δικαιούμαι
να μου δοθεί για το κτίριό μου που κρίθηκε κατεδα-
φιστέο με τ.. αριθμ. ……………… Πρωτόκολλο Ε.Ε./
Έκθεση Ε.Υ και βρίσκεται ………………………………
……………………………………………………………
………………
δ) Τα στοιχεία του/της ιδιοκτήτη/-τριας του ακινήτου
την ημέρα του συμβάντος ήταν ………………..………
……………………………………………………………
………. και το κτίριο που περιγράφεται στ.. Πρωτόκολλο
Ε.Ε./Έκθεση Ε.Υ είναι αυτό που βρίσκεται στο οικόπεδο
που περιγράφεται στο αριθμ. ……………………………
συμβόλαιο.
5. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί
μετά την ημερομηνία του συμβάντος απαιτείται Υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) του/της
προκατόχου του ακινήτου (με βεβαιωμένο τη γνήσιο
της υπογραφής) με το παρακάτω κείμενο:
Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρατική
αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο κτίριο λόγω των βλα-
βών που υπέστη από το σεισμό της …………………..
και βρίσκεται επί της οδού …………….… στην Τοπική/
Δημοτική Κοινότητα …………………. της Δημοτικής
Ενότητας …………… του Δήμου …………………
Περιφερειακής Ενότητας…………………………………
Δεν έχω πάρει/ Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί δωρεάν κρατι-
κή αρωγή για άλλο κτίριο ιδιοκτησίας μου που έχει πλη-
γεί από το προαναφερόμενο συμβάν.
(Σε περίπτωση που έχει ληφθεί (ή έχει αιτηθεί) δωρεάν
κρατική αρωγή για άλλο κτίριο αναφέρονται τα στοιχεία
του ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον
δωρεάν κρατικής αρωγής).
6. Οικοδομική άδεια του πληγέντος κτιρίου. Σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται ένα
από τα παρακάτω:
• έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία (Δασαρχείο ή
Διεύθυνση Δασών) από το οποίο να βεβαιώνεται ο μη
δασικός χαρακτήρας της έκτασης στην οποία βρίσκεται
το πληγέν κτίριο,
• έγγραφο από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. για τις περιπτώσεις
που το πληγέν κτίριο βρίσκεται α) εντός σχεδίου πόλεως
ή εντός οικισμού με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή
β) εντός νομίμως υφιστάμενου προ του έτους 1923 οι-
κισμού ή γ) εντός των ορίων οικισμού μέχρι 2000 κατοί-
κους οριοθετημένου σύμφωνα με το π.δ. 24.4.85 (Δ΄181),
• οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή συμβολαιογραφική
πράξη, από το οποίο προκύπτει ότι το κτίριο βρίσκεται
εντός σχεδίου πόλεως.
7. Στην περίπτωση πληγέντος κτιρίου που ανήκει σε
επιχείρηση (κτιρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει ή σε φυσικό
πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε
αυτό ή σε εταιρεία), υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
του/της ιδιοκτήτη/-τριας (εις διπλούν με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής), ότι έχει λάβει γνώση, πως η
Σ.Σ. και τυχόν άλλες πληρωμές που λαμβάνονται για την
αποκατάσταση των ζημιών του κτιρίου, συμπεριλαμβα-
νομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων
συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100% του
κόστους αποκατάστασης της ζημίας, όπως αυτό απο-
δεικνύεται από τα σχετικά τιμολόγια προμήθειας υλικών
και παροχής υπηρεσιών και πως σε αντίθετη περίπτω-
ση περικόπτεται η Σ.Σ. και επιστρέφεται το υπερβάλλον
ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί.
8. Σε περίπτωση πληγέντος κτιρίου με επαγγελματική
χρήση, που η οικονομική δραστηριότητα δεν ασκείται
από τον ιδιοκτήτη/-τρια, αυτό θα δηλώνεται σε Υπεύθυ-
νη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν με βεβαιωμένο
το γνήσιο της υπογραφής).
9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του/της
ιδιοκτήτη/-τριας του ακινήτου.
10. Στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων απαιτού-
νται επίσης όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την
απόδειξη του χαρακτηρισμού τους.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από
την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για
Ανακατασκευή. Στην υπόψη Βεβαίωση καθορίζεται το
ύψος της Σ.Σ. (το ποσό του άτοκου δανείου και της δωρε-
άν κρατικής αρωγής) σύμφωνα με το εμβαδόν του πλη-
γέντος κτιρίου και τη χρήση αυτού, όπως περιγράφονται
στο Π.Α.Ε.Ε.Κ ή την Έκθεση αυτοψίας, καθώς και οι δόσεις
χορήγησής της όπως αυτές καθορίζονται στην αριθμ.
ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.7.2017 (Β΄2584) κοινή υπουργική
απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής σύμφω-
να με τα παρακάτω, απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης
για την ανέγερση νέου κτιρίου από την αρμόδια Υπηρε-
σία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).”

 

Μυτιλήνη 15.1.2018
Βασίλης Τεντόμας
Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού της 12/6/2017 στη Λέσβο.

myvrissa